การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


14 มิถุนายน 2566 เข้าชม 661 ครั้ง

          พระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net