โครงการนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ภาค ๗


8 มิถุนายน 2566 เข้าชม 800 ครั้ง

          วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ภาค ๗ จำนวน ๓ จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
          การนี้ มีพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เข้าถวายสักการะและกล่าวต้อนรับ มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระโสภณวชิรวาที เลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เข้าร่วมการตรวจติดตาม และมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระสังฆาธิการ และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เข้าร่วมโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการศึกษาพระปริยัติธรรม” โดยนายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และช่วงท้ายของการดำเนินโครงการฯ พระราชเขมากร ได้เปิดโอกาสให้พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค แนวทาง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ต่อประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ต่อไป

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : อวิกา สุปินะ
ภาพข่าว : กล้าณรงค์ จิตรมุง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net