แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กศป.


27 มกราคม 2566 เข้าชม 49 ครั้ง

             สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน ๗ รูป/คน สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ลิงก์พระบัญชา ที่นี่

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net