น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระโสภณวชิรวาที


27 มกราคม 2566 เข้าชม 207 ครั้ง

             พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  (อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓, พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร เลขานุการประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  เลขานุการการคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระโสภณวชิรวาที

 

ในนามผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net