คำสั่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์


9 มีนาคม 2566 เข้าชม 1322 ครั้ง

         พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำส่วนกลาง ประจำหน และคณะธรรมยุต สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้

๑. พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) อายุ ๖๒ พรรษา ๓๙ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., Ph.D.  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำส่วนกลาง

๒. พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด. วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนกลาง

๓. พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) อายุ ๕๗ พรรษา ๓๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, Ph.D. วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนเหนือ

๔. พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนตะวันออก

๕. พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) อายุ ๕๖ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ปร.ด. วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนใต้

๖. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) อายุ ๗๑ พรรษา ๕๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ คณะธรรมยุต

 

ลิงก์คำสั่งประธานศูนย์ฯ : คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส

                : นายธีระ เลิบไธสง

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net