การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


14 พฤษภาคม 2565 เข้าชม 108 ครั้ง

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ณ วัดประยุรวงศาวาส อาคารสิริภักดีธรรม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าประชุมเพื่อหารือวางแผนแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ที่ประชุมมีกำหนดดำเนินงานนิเทศ ติดตามฯ ภายในกำหนดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นี้

ช่างภาพ : นายกล้าณรงค์ จิตรมุง
แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส
 

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์

16 มิถุนายน 2565

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net