ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่รัฐบาลและส่วนราชการในพื้นที่กำหนด

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.... ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ จะได้นำเสนอในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปี ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นี้

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net