สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ๕ หน


13 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 546 ครั้ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ๕ หน โดย... พระธรรมวิสุทธาจารย์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ คณะธรรมยุต พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนกลาง พระเทพวิสุทธิคุณ ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก พระราชเขมากร รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนเหนือ พระราชวรเวที ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนใต้ ดำเนินรายการโดย... พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ณ หอปรชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net