เสวนา - มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา


13 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 617 ครั้ง

รายการเสวนา เรื่อง "มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการเสวนาโดย พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร. มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ๑.พระธรรมราชานุวัตร, ดร. (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค๑๐, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ๒.พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนเหนือ ๓.พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๔.ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการเสวนามีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี เจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น ๒๕๐ รูป/คน เข้าร่วมฟังการเวสนา ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net