ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม

6 กันยายน 2565

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net