วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

นิเทศและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

บริการวิชาการผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยั่งยืน


 

  พันธกิจ

๑. นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกาาพระปริยัติธรรม

๒. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะทางการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาท

     เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม

๓. การวิจัยทางการศึกษา เสริมสร้างกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

๔. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ปัจเจกปัญญาพัฒนาให้เป็นระบบสาธารณปัญญา

     Knowledge Manageement (KM)

๕. การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม Quality Assurance (QA) เพื่อให้ศาสนทายาทและผู้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม

     บรรลุเป้าหมายการศึกษา คือ มีสมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพ

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net