ข่าวสารที่น่าสนใจ

ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วีดิโอมัลติมีเดีย

อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศานาแห่งชาติ

29 พฤศจิกายน 2564 | 1594
อิสสากถา ว่าด้วยความอิจฉาริษยา

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

16 มกราคม 2566 | 1228
อธิษฐานจิตรับชีวิตใหม่ ๒๕๖๖

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

16 มกราคม 2566 | 1189
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม'

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และคณะธรรมยุต ประจำปีงบ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8 พฤษภาคม 2566 | 1068
การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ - พระเทพปวรเมธี (รุ่น๑)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และคณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น.

8 พฤษภาคม 2566 | 1116
โอกาสแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต

พิธีปิด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และคณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น.

8 พฤษภาคม 2566 | 1073
ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับการคิดนอกกรอบ - พระพรหมบัณฑิต (รุ่นที่๒)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

8 พฤษภาคม 2566 | 1057
การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ - พระเทพปวรเมธี (รุ่น ๒)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

8 พฤษภาคม 2566 | 1068
สร้างพลเมืองดีของชาติ สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

พิธีปิด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๒๐ น.

8 พฤษภาคม 2566 | 1051
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี' ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2566 | 638
เสวนา - มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา

รายการเสวนา เรื่อง "มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการเสวนาโดย พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร. มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ๑.พระธรรมราชานุวัตร, ดร. (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค๑๐, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ๒.พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนเหนือ ๓.พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๔.ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการเสวนามีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี เจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น ๒๕๐ รูป/คน เข้าร่วมฟังการเวสนา ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2566 | 578
ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา' ในการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2566 | 606
สัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี"

การเสวนา "การเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี" ดำเนินรายการโดย พระธรรมวชิรเมธี พระมงคลธีรคุณ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ.๙ นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล บ.ศ.๙ การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2566 | 631
การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

14 กรกฎาคม 2566 | 464
การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม: นโยบายสู่การปฏิบัติ

การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม: นโยบายสู่การปฏิบัติ ในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอปรชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

14 กรกฎาคม 2566 | 516
การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ

การบรรยายพิเศษ การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงและ การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รก.ผอ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์แก่งคณะสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

16 กรกฎาคม 2566 | 679
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ๕ หน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ๕ หน โดย... พระธรรมวิสุทธาจารย์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ คณะธรรมยุต พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนกลาง พระเทพวิสุทธิคุณ ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก พระราชเขมากร รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนเหนือ พระราชวรเวที ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนใต้ ดำเนินรายการโดย... พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ณ หอปรชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

16 กรกฎาคม 2566 | 508
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net